ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1                 Definities

Met de hierna genoemde begrippen wordt, mitsdien zij zijn aangeduid met een hoofdletter, de hieronder gegeven omschrijving bedoeld.

 • Fitclub24 Capelle

De eenmanszaak Fitclub24 Capelle, gevestigd te Capelle aan den IJssel aan de Capelseweg 39. Dit betreft dus niet Claudia de Gelder als natuurlijk persoon.

 • Klant

De wederpartij van Fitclub24 Capelle, zijnde de persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten en aan wie personal training, groepstraining, coaching of advies wordt gegeven.

 • (Personal) Trainer

De natuurlijke persoon die de personal training of groepstraining geeft. Dit kan elke trainer zijn die voor Fitclub24 Capelle trainingen verzorgt.

 • Overeenkomst

De overeenkomst van opdracht tussen Fitclub24 Capelle als opdrachtnemer en Klant als opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. Dit kunnen verschillende soorten overeenkomsten zijn, afhankelijk van de door de Klant gewenste dienst en het gewenste pakket.

 • Dienst(verlening)

De diensten die Fitclub24 Capelle op het gebied van ‘Personal Training’ verleend zijn; Personal Training van 25 of 55 minuten waarbij de klant 1 op 1 begeleid wordt door de trainer, small-group trainingen waarbij er training gegeven wordt aan 2-5 personen tegelijkertijd gedurende een les van 25 of 55 minuten. En groepslessen voor onbeperkt aantal deelnemers van 55 min. De diensten die Fitclub24 Capelle verleent ten aanzien van advies en coaching zijn; intakegesprekken van ca. 30 – 45 minuten om een beginsituatie vast te stellen en adviesgesprekken met klanten aangaande hun progressie en hun voeding en leefstijl. De pakketten die Fitclub24 Capelle zal aanbieden zijn diverse sport- en voedingspakketten, abonnementen en strippenkaarten. Ook losse lessen zijn mogelijk.

Artikel 2                 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Fitclub24 Capelle, zodra de Klant door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord is gegaan met de Overeenkomst of zich heeft ingeschreven via Fitmanager. Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld bij het sluiten van de Overeenkomst of zijn te downloaden in de Fitmanager applicatie. Bij opeenvolgende overeenkomsten wordt verondersteld dat deze algemene voorwaarden reeds bekend zijn. Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten van Fitclub24 Capelle waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst door Fitclub24 Capelle derden worden betrokken.
 3. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Fitclub24 Capelle, fitclub24capelle.nl en de applicatie van Fitmanager.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk in overleg en na schriftelijke bevestiging hiervan. Fitclub24 Capelle wijst toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 5. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, laat dit onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Het is in dit geval tevens Fitclub24 Capelle toegestaan deze bepaling(en) te vervangen en een bepaling toe te passen die wel toelaatbaar is.

Artikel 3                 Totstandkoming van de Overeenkomst

Voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst vindt op verzoek een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Na het invullen van het inschrijfformulier of inschrijving via de applicatie van Fitmanager vindt een intake plaats (ook wel Fitcheck of voedingsanalyse genoemd). Dit geldt voor ieder soort pakket of losse les. Tijdens deze intake zullen alle gegevens van Klant gevraagd dan wel opgemeten worden. Aan deze intake zijn geen kosten verbonden. Hoogte van de prijzen zijn afhankelijk van de af te nemen persoonlijke en op maat gemaakte diensten.

Artikel 4                (Duur van) de Overeenkomst

Fitclub24 Capelle biedt verschillende pakketten en diensten aan. Deze diensten verschillen in duur, inhoud en kosten. Ter verduidelijking van de verschillende mogelijkheden, ook in het kader van de rest van deze algemene voorwaarden, worden hieronder de verschillende pakketten en diensten toegelicht.

Intake Personal Training

Een korte intake van 20 min. met lichaamsmetingen en beschrijving van gewenste situatie met bijhorend doel.

Strippenkaarten Personal Training

Een strippenkaart is een pakket van 5 of 10 personal trainingen die afgenomen kunnen worden in een periode van 13 weken. Hiermee krijgt de Klant de vrijheid om 5 of 10 trainingsmomenten vrij te kunnen verdelen op de voor de Klant gewenste dag en tijd, passend in de agenda van de trainer. Als eerste gaat de coach met de Klant een uitgebreide intake houden waarin lichaamsmetingen worden gedaan, gewenste situatie en doel wordt vastgesteld voor de periode van de strippenkaart. Na de afname van de 5 of 10 trainingen zal de strippenkaart ‘vol’ zijn en kan de Klant kiezen om weer een strippenkaart af te nemen of geen diensten meer af te nemen van Fitclub24 Capelle. De prijs voor een strippenkaart van 5 trainingen kost €300,- een eenmalige afname of indien gewenst in 2 gelijke termijnen, voor 10 lessen € 600,- met dezelfde condities.

Afname van een losse Personal Training bedraagt € 60,00.

Groepslessen:

Diverse groepslessen welke worden vermeld op de Facebookpagina, Fitmanager en de website van Fitclub24 Capelle. Hiervoor bedragen de kosten € 3,50 tot € 7,50 per les of een strippenkaart van 10 lessen voor € 35 tot € 75.

De duur van de strippenkaarten is over het algemeen 6 maanden maar kan afwijken. Dit is in de applicatie van Fitmanager omschreven. Hiermee stemt de Klant van Fitclub24 Capelle in dat alle afgenomen trainingen per training voorafgaande aan de les worden voldaan. De Klant is na de betaling vrij om te stoppen met trainen bij Fitclub24 Capelle.

Artikel 5                 Beëindiging van de Overeenkomst

[Of: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst]

Beëindiging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd geschiedt van rechtswege na afloop van de aangegane Overeenkomst, op de in de Overeenkomst opgenomen datum.

Beëindiging van een overeenkomst bij Fitclub24 Capelle geschiedt met een opzegtermijn van ten minste één maand.

Strippenkaarten voor 10 trainingen verliezen hun geldigheid na 13 weken respectievelijk 6 maanden. Restitutie voor ongebruikte strippen is niet mogelijk, mits hiervoor een medische oorzaak ten grondslag ligt.

Pakketten voor Personal Training zijn een eenmalige aanschaffing van het pakket en kunnen niet tussentijds opgezegd worden. Zij lopen van rechtswege af na verloop van de afgesproken periode (1 maand tot 3 maanden).

Fitclub24 Capelle heeft het recht de Overeenkomst tussentijds te ontbinden wanneer de Personal Trainer van mening is dat hier een gegronde reden voor bestaat. Gegronde redenen kunnen zijn dat Klant zich herhaaldelijk niet aan instructies houdt, meer dan 1 keer zonder afzeggen wegblijft of verstorend gedrag vertoont. Dit is geen limitatieve opsomming. De beoordeling of hier sprake van is zal naar eigen inzicht van de Personal Trainer geschieden.

Artikel 6                 Kosten en facturatie

De prijzen van de door Fitclub24 Capelle aangeboden pakketten en lessen zijn te vinden op de website en in de applicatie van Fitmanager en het lesprogramma zichtbaar op de accommodatie van Fitclub24 Capelle. Bij de Overeenkomst en het bijbehorende pakket zijn bedragen vermeld, inclusief 9% of 21% BTW. Fitclub24 Capelle is niet gebonden aan prijzen die onjuist weergegeven zijn als gevolg van druk- of typfouten.

Fitclub24 Capelle is gerechtigd prijzen tussentijds te wijzigen. De Klant is in dat geval gerechtigd gedurende de Overeenkomst onverwijld op te zeggen of de prijs te betalen die overeengekomen is bij inschrijving voor een pakket/strippenkaart.

Betaling van de losse lessen en strippenkaarten dienen vooraf plaats te vinden. Indien niet vooraf betaald wordt, kan de deelname aan de les worden geweigerd.

Wanneer Klant niet tijdig betaald is ervan rechtswege sprake van verzuim. Klant wordt hierop schriftelijk gewezen door Fitclub24 Capelle en heeft dan de mogelijkheid om alsnog binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen. Na verstrijken van deze termijn zal worden overgegaan tot incasso en zullen ook incassokosten en wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de Klant.

Fitclub24 Capelle heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien (tijdige) betaling uitblijft.

Artikel 7                 Verplichtingen van de Klant

De Klant dient zelf zorg te dragen voor geschikte kleding en schoeisel voor de training. Bij twijfel over kleding of schoeisel kan de Klant hierover advies vragen aan de (Personal) Trainer.

De Klant vult het inschrijfformulier (schriftelijk of digitaal) en intake naar waarheid in en houdt Fitclub24 Capelle, of de Personal Trainer, te allen tijde op de hoogte van eventuele medische ontwikkelingen.

De Klant is niet onder invloed van alcohol, drugs of als doping aangeduide middelen tijdens de trainingen.

De Klant geeft wijzigingen in adres, e-mailadres of telefoonnummer zo spoedig mogelijk door aan Fitclub24 Capelle.

Indien de Klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de personal training dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail, applicatie Fitmanager of app te worden geannuleerd. Het e-mailadres is info@fitclub24capelle.nl. Wanneer de afspraak niet tijdig geannuleerd wordt is Fitclub24 Capelle gerechtigd de volledige kosten van de afspraak in rekening te brengen.

Indien de Klant te laat verschijnt op de training is het in beginsel niet mogelijk om de training langer voort te zetten dan tot het afgesproken tijdstip. Hiervan kan in overleg worden afgeweken, bijvoorbeeld bij situaties van overmacht. Fitclub24 Capelle behoudt zich echter het recht voor de training in zulke gevallen op het geplande tijdstip te beëindigen en de gehele training in rekening te brengen.

Artikel 8                 Verplichtingen van Fitclub24 Capelle

 1. Fitclub24 Capelle staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Dit betreft een inspanningsverplichting: Fitclub24 Capelle staat niet in voor het succes en welslagen van de diensten of voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door Klant gestelde doel.
 2. De (Personal) Trainer zal zijn werkzaamheden uitvoeren naar zijn beste inzicht, deskundigheid en vermogen om het gestelde doel te bereiken.
 3. Fitclub24 Capelle spant zich in om zorgvuldig te selecteren met welke derden samengewerkt wordt voor het behalen van het doel van de Klant. Een voorbeeld van zulke derden is een voedingscoach.
 4. Fitclub24 Capelle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de Overeenkomst of uit andere bron wordt verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de Klant is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Fitclub24 Capelle hanteert een privacyverklaring, deze is te vinden op de website en kan ten alle tijden opgevraagd worden.

Artikel 9                 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Er is sprake van overmacht bij omstandigheden buiten de wil van Fitclub24 Capelle of de Klant, en verder bij iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Fitclub24 Capelle of de Klant waardoor redelijkerwijs niet de naleving van de Overeenkomst verlangd/kan worden.
 2. Voorbeelden van overmacht situaties zijn technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, waterschade, brand, oproer, etc. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. Indien Fitclub24 Capelle door overmacht de dienstverlening niet kan voortzetten, voor korte of langere tijd, wordt allereerst vervanging gezocht. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt is Fitclub24 Capelle niet gehouden om de Overeenkomst na te komen en zal de Overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde trainingen zullen worden gerestitueerd. Ook is het mogelijk dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd opgeschort wordt of dat een activiteit eenmalig afgelast wordt als gevolg van overmacht.
 4. In geval van een langdurige overmacht situatie aan de zijde van de Klant is het in overleg met Fitclub24 Capelle mogelijk om de Overeenkomst enige tijd op te schorten. Fitclub24 Capelle kan in dit kader een medische verklaring wensen. Voor een eenmalige verhindering als gevolg van een overmacht situatie geldt dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt.
 5. Wanneer de overmacht situatie aan de zijde van de Klant dusdanig langdurig en ernstig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst nog op enig moment hervat wordt, kan de Overeenkomst tussentijds beëindigd worden zonder inachtneming van de opzegtermijn. Indien van toepassing op het pakket worden vooruitbetaalde trainingen in zo’n geval gerestitueerd.

Artikel 10              Aansprakelijkheid

 1. De nakoming van de Overeenkomst betreft een inspanningsverplichting. Fitclub24 Capelle, (Personal) Trainers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten en blessures.
 2. Fitclub24 Capelle, (Personal) Trainers en andere medewerkers zijn niet aansprakelijk voor direct of indirect ontstane schade welke is ontstaan door of tijdens gebruik van door of namens Fitclub24 Capelle geleverde zaken en/of diensten en adviezen. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico.
 3. Fitclub24 Capelle is niet aansprakelijk voor schade die geleden wordt door (deel)adviezen die zijn ingewonnen bij derden, bijvoorbeeld voedingsschema’s of bij sportblessures.
 4. Fitclub24 Capelle biedt het gebruik van een persoonlijk opbergvakje aan en is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen, zowel binnen als buiten deze vakjes. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om al dan niet gebruik te maken van een opbergvakje.
 5. Fitclub24 Capelle is niet verzekerd voor schade van Klanten of derden. De Klant verklaart dat hij/zij verzekerd is voor schade welke ontstaat ten gevolge van deelname aan de training of andere activiteit.

Artikel 11              Intellectueel eigendom

 1. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Fitclub24 Capelle voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn en blijven eigendom van Fitclub24 Capelle. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen (schriftelijke) toestemming van Fitclub24 Capelle.
 2. Alle door Fitclub24 Capelle verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Fitclub24 Capelle ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Fitclub24 Capelle behoudt zich alle rechten op grond van de Auteurswet voor.

Artikel 12              Geschillen en toepasselijk recht

 1. Voor klachten kan de Klant zich te allen tijde wenden tot Fitclub24 Capelle.
 2. Geschillen omtrent totstandkoming, uitleg of uitvoering van de Overeenkomst evenals alle andere geschillen die voortkomen uit Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Op elke overeenkomst tussen Fitclub24 Capelle en derden, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is, is Nederlands recht van toepassing.