PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Fitclub24 Capelle, gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50433008 (hierna: FC).

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens FC verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 FC verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
 1. zich aanmeldt als deelnemer via Fitmanager applicatie
 2. de officiële website http://www.fitclub24capelle.nl bezoekt
 3. via de website het contactformulier gebruikt
 4. zich aanmeldt voor een evenement
 5. zich aanmeldt als vrijwilliger
1.2 FC verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
 1. naam
 2. adres
 3. e-mailadres
 4. telefoonnummer
 5. mobiele telefoonnummer
 6. leeftijd
 7. geslacht
 8. medische gegevens indien noodzakelijk voor de sportuitoefening
 9. functie/taak als vrijwilliger
 10. gegevens over aankopen (via de strippenkaart & in FC)
 11. gegevens over voorkeuren
 12. gegevens over afspraken
 13. maten verkochte sportkleding
1.3 FC kan deze gegevens gebruiken t.b.v.:
 1. ledenadministratie
 2. strippenkaartadministratie
 3. sportkleding administratie
 4. indeling barrooster, inzet vrijwilligers
 5. verzenden nieuwsbrief
 6. contact op te nemen c.q. te onderhouden (werving & behoud van leden)
 7. optimalisatie website
 8. organiseren van fitclubactiviteiten
 9. analyse ledenontwikkeling
 10. opleidingen
 11. onderscheidingen
 12. vermelding op de website als vrijwilliger (functie/taak)
 13. vermelding op de website onder team informatie

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met de eigenaar via e-mailadres info@fitclub24capelle.nl voor:
 1. meer informatie over de wijze waarop FC persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die FC met betrekking tot u verwerken;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door FC.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 FC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 FC zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 FC zal u gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of FC daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
4.2 FC verstrekt uw gegevens (NAW) bij hoge uitzondering aan de volgende derden:
 1. de gemeente t.b.v. het verkrijgen van bepaalde subsidies
 2. Sportief Capelle als uitvoeringsorgaan sport binnen de gemeente t.b.v. gezamenlijke activiteiten
4.3 Bij inschrijving via Fitmanager geldt de privacyverklaring van Fitmanager, terug te lezen via www.fitmanager.nl

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen via deze link: http://www.fitclub24capelle.nl/privacy. Of op te vragen aan de bar.